WYMAGANE DOKUMENTY


  • Podanie i kwestionariusz ( możliwość wypełnienia dokumentów na miejscu – w siedzibie szkoły Olsztyn, ul. Przemysłowa 8 lub ściągnięcia z zakładki – dokumenty do pobrania).
  • Świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej /  Gimnazjum /  Zasadniczej Szkoły Zawodowej ( w innym zawodzie niż fryzjer)  / Szkoły Średniej w oryginale
  • Ksero dowodu osobistego
  • Zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań do wykonywania wybranego zawodu od lekarza medycyny pracy

O PRZYJĘCIU DO SZKOŁY DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW !