STATUT


Statut

TECHNIKUM

„BIO-COSMETICS-STUDIO”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 • l.

Szkoła nosi nazwę „Technikum „Bio-Cosmetics-Studio” i zwana jest w dalszej części statutu: „Technikum”

 • 2.

Siedziba Technikum mieści się w Olsztynie przy ul. Przemysłowej 8

 • 3.

Technikum jest szkołą ponadgimnazjalną, czteroletnim technikum dla młodzieży, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Technikum kształci w zawodzie technik usług fryzjerskich. Szkoła prowadzi Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe w zawodzie technik usług fryzjerskich zwane w dalszej części KKZ dla osób dorosłych zwanych dalej Słuchaczami.

 

 • 4.

Technikum jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

 

 • 5.

Osobą prowadzącą Technikum jest Wiesława Dąbrowska, zamieszkała
10-260 Olsztyn, ul. Macieja Rataja 64, legitymująca się dowodem osobistym nr serii AXN 749815.

 

 • 6.

Nadzór pedagogiczny nad Technikum sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA TECHNIKUM

 

 • 7.

Technikum  realizuje  cele  i  zadania  określone  w  ustawie z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr  256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Technikum, tytułu zawodowego technika usług fryzjerskich, świadectw kwalifikacyjnych  oraz świadectwa dojrzałości.
 • Realizuje programy nauczania wynikające z podstaw programowych kształcenia zawodowego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego .
 • Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty.
 • Sprawuje opiekę nad uczniami i słuchaczami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Technikum.
 • Prowadzi dodatkowe formy działalności edukacyjnej umożliwiające szersze przygotowanie uczniów do podjęcia pracy zawodowej poprzez organizację pokazów, udziału w konkursach, wystawach, spotkaniach z wybitnymi przedstawicielami zawodu.
 • Tworzy program wychowawczy oraz program profilaktyki.
 • Współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami wspomagając rozwój ucznia i słuchacza.
 • Stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz słuchaczy KKZ zgodne z obowiązującym prawem oświatowym.
 • Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania właściwą  dla szkół tego typu
 • Zatrudnia nauczycieli o kwalifikacjach odpowiadających wymaganiom przepisów prawa oświatowego
 • Wydaje świadectwa i inne dokumenty

 

 • Realizuje zajęcia edukacyjne w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania publicznego czteroletniego technikum. Realizuje obowiązkowy łączny wymiar zajęć edukacyjnych KKZ zgodnie z podstawą kształcenia zawodowego w danym zawodzie.

 

 • Prowadzi pracę z uczniem i słuchaczem zdolnym.

 

 • Kieruje samodzielna praca słuchaczy i uczniów.

 

 • Podejmuje niezbędne działania celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 

 • Przeprowadza egzaminy maturalne ,potwierdzające kwalifikacje zawodowe ,potwierdzające kwalifikacje w zawodzie
 • Podnosi jakość pracy szkoły w celu zapewnienia uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju a dotyczy to:
 1. współpracy z rodzicami
 2. zarządzania placówką
 3. organizacji procesu kształcenia ,wychowania i opieki
 4. tworzenia warunków do rozwoju ucznia
 5. efektów kształcenia, wychowania i opieki

ROZDZIAŁ III

ORGANY TECHNIKUM

 

 • 8.

Organami Technikum są:

 • Dyrektor Technikum,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Samorząd Uczniowski
 • Rada Rodziców
 • 9.

Dyrektora zatrudnia i zwalnia osoba prowadząca Technikum. Dyrektora zwalnia osoba prowadząca przed upływem czasu na który został zatrudniony w związku z :

1)nie wywiązywania się z obowiązków określonych w umowie o pracę

2)naruszeniem dyscypliny pracy

3)na własną prośbę.

 

 • 10.

Kompetencje i zadania Dyrektora Technikum:

 • kieruje działalnością Technikum i reprezentuje je na zewnątrz.
 • dysponuje środkami finansowymi Technikum, zgodnie z planem zatwierdzonym przez osobę prowadzącą.
 • wykonuje zadania wynikające z Kodeksu pracy.
 • zatrudnia i zwalnia pracowników Technikum po uzyskaniu pozytywnej opinii osoby prowadzącej.
 • w porozumieniu z osobą prowadzącą Technikum ustala zakresy obowiązków pracowników.
 • posiada prawo do wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Technikum.
 • przyjmuje uczniów do Technikum oraz słuchaczy na KKZ.
 • w drodze decyzji administracyjnej dokonuje skreślenia uczniów z listy uczniów Technikum oraz słuchaczy KKZ. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.
 • sprawuje nadzór pedagogiczny (w przypadku gdy dyrektor nie posiada przygotowania pedagogicznego zadanie to pełni powołany przez osobę prowadzącą wicedyrektor).
 • realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących.
 • wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, o czym zawiadamia niezwłocznie osobę prowadzącą oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego.
 • tworzy plan pracy Technikum uwzględniający szkolny plan nauczania.
 • tworzy stanowisko wicedyrektora po otrzymaniu zgody osoby prowadzącej.
 • Przeprowadza egzamin maturalny, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie

 

 • 12.

Dyrektor Technikum jest odpowiedzialny w szczególności za:

 • poziom uzyskanych wyników nauczania w Technikum.
 • realizację zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego, uchwał rady pedagogicznej, zaleceń organu nadzoru pedagogicznego oraz osoby prowadzącej Technikum.
 • zapewnienie nauczycielom pomocy w realizacji ich zadań.
 • przygotowanie i stan techniczny bazy szkoły zgodny z zasadami bhp.
 • rozwój uczniów i słuchaczy oraz warunki nauczania uczniów i słuchaczy.
 • właściwy przebieg i organizację egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego.
 • działalność związaną ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego.
 • prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • bezpieczeństwo osób znajdujących się w szkole  podczas zajęć organizowanych przez szkołę a także podczas zajęć organizowanych poza szkołą.
 • bezpieczeństwo druków ścisłego zarachowania i innych dokumentów .

 

 

 

 • 13.
 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Technikum realizującym zadania dotyczące kształcenia ,wychowania i opieki .
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Technikum oraz dyrektor Technikum. Zebrania rady zorganizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego w związku z organizacją pracy szkoły, w trakcie roku szkolnego związane klasyfikacją i promocją uczniów ,nadzorem pedagogicznym oraz w miarę potrzeb.
 3. Obecność na zebraniach członków rady pedagogicznej jest obowiązkowa ,w wyjątkowych sytuacjach przewodniczący może udzielić zwolnienia .Nauczyciele kwitują obecność podpisem pod protokołem.
 4. Zebrania mogą być organizowane na wniosek: organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  z  inicjatywy  przewodniczącego  rady pedagogicznej, osoby prowadzącej Technikum, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej .
 5. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady:
  • osoba prowadząca Technikum.
  • przedstawiciele kuratora oświaty pełniący nadzór nad szkołą oraz osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, którym kurator oświaty zlecił wykonanie badań i ekspertyz sprawdzających  efektywność pracy szkoły.
  • przedstawiciele OKE, MEN, rzemiosła oraz innych stowarzyszeń i organizacji.
 6. Osoby, o których mowa w ust. 5 pkt l, 2, 3 nie mogą brać udziału w zebraniach klasyfikacyjnych rady.
 7. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Technikum.
 8. Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
  • zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
  • prowadzenie zebrania rady pedagogicznej.
 9. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Głosowanie odbywa się w sposób jawny lub tajny .O tajności glosowania decyduje rada pedagogiczna(50% plus 1 glos).W przypadku glosowania tajnego rada pedagogiczna powołuje 3osobową komisję ,która czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania ,podlicza glosy i ogłasza wynik glosowania. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane i zatwierdzane przez radę pedagogiczną na następnym posiedzeniu.
 10. Rada ustala regulamin swojej działalności.
 11. Do kompetencji stanowiących rady należy:
  • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów.
  • zatwierdzanie planu pracy szkoły.
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia uczniów z listy uczniów Technikum, po uzyskaniu w tej sprawie opinii Samorządu Uczniowskiego. Rada podejmuje także uchwały w sprawie skreślenia słuchaczy KKZ z listy.
 12. Rada pedagogiczna opiniuje: organizację pracy Technikum, a w szczególności tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych oraz organizację KKZ, sprawozdanie dyrektora z pełnienia nadzoru pedagogicznego, przydział czynności i godzin nauczycielom oraz pracę dyrektora, przedstawione przez dyrektora na wniosek nauczycieli programy nauczania ogólnokształcącego i dla zawodu.
 13. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, słuchaczy ,nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 14. Dyrektor szkoły może wstrzymać wykonanie uchwał rady pedagogicznej jeżeli uzna je za niezgodne z prawem. Tryb odwoławczy zgodny jest z Art. 41 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami.
 15. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły, osoba prowadząca Technikum powinna przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymanego wniosku.
 16. Za całość pracy i dokumentacje odpowiada przewodniczący.
 • 14.
 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie i słuchacze Technikum.
 2. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów i słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Samorząd uczniowski pełni rolę rzecznika interesów uczniów wobec innych organów Technikum. W szkole mogą działać także inne stowarzyszenia lub organizacje ale tylko za zgodą dyrektora.
 4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Technikum i obowiązującym prawem oświatowym.
 5. Samorząd może przedstawić radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
  • prawo wyboru nauczyciela pełniącego role opiekuna samorządu
  • 15.
 6. Rodzice lub opiekunowie prawni uczniów (zwani w dalszej części Statutu „Rodzicami”) tworzą radę rodziców.
 7. Wewnętrzną strukturę rady rodziców określa regulamin uchwalony przez ogół Rodziców, nie będący w sprzeczności ze statutem Technikum
 8. Rada rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców lub z innych źródeł, zasady ich wydatkowania określa regulamin rady rodziców.
 9. Rodzice mają prawo do:
  • uzyskania od dyrektora Technikum i wychowawcy klasy informacji o zadaniach Technikum oraz o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
  • zapoznania z przepisami obowiązującymi w Technikum, w szczególności dotyczącymi zasad oceniania, klasyfikowania oraz przeprowadzania egzaminów,
  • uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce lub ewentualnych przyczyn trudności w nauce,
  • Opiniowania i wnioskowania do wszystkich organów szkoły o wszystkich sprawach związanych ze szkołą.

 

ROZDZIAŁ IV

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW TECHNIKUM

ORAZ SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

 

 • 16.

Organy Technikum współpracują ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością Technikum w sposób zapewniający każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

 

 • 17.

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub nierozstrzygnięć sporu organy Technikum mogą wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do osoby prowadzącej Technikum lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z podziałem kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 2004 (Dz. U. z  2004 r. Nr 256 z późniejszymi zmianami)

 • 18.

Sprawy sporne między dyrektorem a samorządem uczniowskim, radą rodziców, radą pedagogiczną  rozstrzyga osoba prowadząca Technikum.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA TECHNIKUM

 

 • 19.
 1. Rok szkolny rozpoczyna się l września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku.
 2. W roku szkolnym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Technikum odbywają się w dwóch okresach:
  • I okres – od pierwszego dnia roku szkolnego do dnia poprzedzającego ferie zimowe,
  • II okres – od dnia następującego po ostatnim dniu ferii zimowych do dnia poprzedzającego pierwszy dzień ferii letnich.
  • Zajęcia KKZ odbywają się w systemie zaocznym minimum raz na dwa tygodnie przez dwa dni bez uwzględnienia ferii zimowych, letnich i świątecznych.
   1. Terminy rozpoczęcia  i   zakończenia  zajęć   dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii są zgodne z obowiązującymi w szkołach publicznych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
   2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa plan pracy Technikum opracowany przez dyrektora Technikum zatwierdzony przez osobę prowadzącą i przedstawiony na posiedzeniu Rady pedagogicznej tzw. „organizacyjnej w końcu sierpnia”

Plan pracy określa w szczególności:

 • liczbę pracowników,
 • ogólną liczbę godzin przedmiotów obowiązkowych i zajęć obowiązkowych,
 • liczbę godzin przedmiotów i zajęć nadobowiązkowych.
 • Rozkład zajęć dydaktycznych
 • Rozkład egzaminów semestralnych i egzaminów kończących kurs.
 • Terminy egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i kwalifikacje w zawodzie zgodne z harmonogramem CKE i OKE
 • Terminy egzaminów:

1) w terminie dodatkowym

2) poprawkowych

 • Terminy praktyk zawodowych
 • Terminy posiedzeń rad pedagogicznych
 • Terminy ferii i dni świątecznych oraz dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalane przez Dyrektora
  1. Tygodniowy rozkład   zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, a także rozkład zajęć KKZ ustala dyrektor Technikum z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:
 • potrzebę równomiernego rozłożenia zajęć w tygodniu i w jednym dniu
 • zróżnicowanie zajęć,
 • zasadę nie łączenia zajęć w bloki kilkugodzinne jednego przedmiotu jeżeli istnieją takie możliwości organizacyjne.
  1. Podstawową jednostką organizacyjną Technikum jest oddział klasowy złożony z uczniów. Oddział klasowy liczy do 30 uczniów, a ich opiekunem jest wychowawca powołany na to stanowisko.
  2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, istnieje możliwość przedłużenia do 60 minut z zajęć praktycznych ze względu na ich specyfikę . Zajęcia KKZ odbywają się w formie zblokowanej, gdzie jeden blok to dwie 45 minutowe godziny lekcyjne.
  3. Decyzją dyrektora, za zgodą osoby prowadzącej, zajęcia dydaktyczne mogą być prowadzone w podziale na grupy. Dyrektor może łączyć realizację zajęć w grupach międzyodziałowych lub międzyklasowych.
  4. Dyrektor może zawiesić zajęcia jeżeli
 • temperatura zewnętrzna jest mniejsza niż –15oC
 • wystąpiły w danym terenie zdarzenia które mogą zagrozić zdrowiu uczniów
 • z powodu różnorodnych są problemy z organizacją zajęć i z dojazdem uczniów do szkół
  1. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w warsztatach szkolnych zwanych pracowniami pod nadzorem nauczycieli praktycznej nauki zawodu posiadających odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie bhp i znających zasady udzielania pierwszej pomocy z zastrzeżeniem: przewidziane podstawą programowa praktyki zawodowe odbywają się u pracodawców na podstawie umowy szkoły z daną jednostką. Wymiar godzin przeprowadzonych w szkole w warsztatach szkolnych (pracowni) określa program nauczania dla zawodu w przedmiocie pracownia fryzjerska i pracownia kwalifikacja I i II. Wymiar godzin przeprowadzanych u pracodawcy określa program nauczania w przedmiocie praktyka zawodowa. Praktyczna nauka zawodu odbywająca się w warsztatach szkolnych (pracowni) ma charakter zajęć praktycznych z użyciem sprzętu, narzędzi i środków które zapewnia uczniom szkoła, uprzednio sprawdzonych, które zapewniają bezpieczeństwo i higienę pracy. Praktyczna nauka zawodu odbywająca się w warsztatach szkolnych (pracowni) ma za zadanie przekazanie wiedzy i umiejętności realizujących podstawę programową dla danego zawodu co się tyczy praktycznej wiedzy i umiejętności. Praktyczna nauka zawodu odbywająca się u pracodawcy  ma za zadanie powielenie wiedzy i umiejętności praktycznych nabytych w szkole ale w pracy w salonie fryzjerskim i w bezpośrednim kontakcie z klientem. Ocenianie i rozliczanie się z praktycznej nauki zawodu normuje WSO szkoły.
  2. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się poza szkołą w wynajmowanych pomieszczeniach w innej szkole i prowadzone są przez nauczycieli zatrudnionych w szkole lub w obydwu szkołach.
  3. Szkoła organizuje Bibliotekę szkolną posiadającą własny regulamin do której zadań należy:
   1. udostępnianie książek i innych źródeł informacji uczniom i słuchaczom szkoły na zasadach określonych regulaminem biblioteki
   2. rozwijanie zainteresowań uczniów i słuchaczy poprzez obcowania z książką i innymi źródłami informacji.
   3. współpraca z uczniami, słuchaczami, nauczycielami i rodzicami co się tyczy udostępniania książek i innych źródeł informacji
  4. Szczegółowe zasady oceniania określa wewnątrzszkolny system oceniania stanowiący załącznik do statutu.

 

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY TECHNIKUM

 

 • 20.
 1. Pracownikami Technikum są nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i dyrektor Technikum.
 2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z charakterem Technikum określonym w Statucie, są odpowiedzialni za jej jakość i wyniki oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów i słuchaczy.
 3. Do podstawowych obowiązków nauczycieli należy:
  • prowadzenie zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych,
  • realizacja programów nauczania zgodnych z podstawami programowymi kształcenia ogólnego i zawodowego,
  • przygotowanie uczniów i słuchaczy KKZ do egzaminów zewnętrznych,
  • troska o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i słuchaczy zwłaszcza w trakcie zajęć a także przerw w zajęciach,
  • dbałość o mienie Technikum,
  • odpowiedzialność za rozwój ucznia i słuchacza
  • bezstronność i obiektywność w ocenie wiedzy i umiejętności ucznia i słuchacza,
  • życzliwa i przyjazna postawa wobec uczniów i słuchaczy
  • doskonalenie swoich umiejętności i podnoszenie wiedzy,
  • udzielanie uczniom i słuchaczom pomocy w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,
  • współpraca z rodzicami ucznia,
  • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującym w Technikum prawem,
  • rzetelna realizacja zadań dydaktycznych i opiekuńczych szkoły,
  • kształcenie u uczniów i słuchaczy postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
  • tworzenie zespołu, którego zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania z zakresu kształcenia zawodowego (a także ich korelacja), a także zespołów przedmiotowych. Przewodniczącym zespołu zostaje nauczyciel powołany przez dyrektora na wniosek zespołu,
  • przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz zapoznawanie uczniów i słuchaczy z obowiązującym w szkole WSO.
  • przestrzeganie uchwał rady pedagogicznej i zarządzeń dyrektora Technikum,
  • dbanie o wysoki poziom zajęć dydaktycznych i wyników nauczania.
  • Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
  • Przestrzeganie prawa oświatowego.
  • Kierowanie się w pracy godnością osobistą z poszanowaniem godności osobistej ucznia lub słuchacza oraz wykazywanie się postawą moralną kreując ją jednocześnie u uczniów.
 4. Do obowiązków nauczyciela, któremu powierzono zadanie wychowawcy należy kierowanie zespołem klasowym przy doborze form dostosowanych do wieku uczniów oraz środowiska Technikum w tym:
 • tworzenie warunków do rozwoju ucznia
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów
 • prowadzenie dokumentacji dydaktycznej
 1. Prawa nauczycieli:
  • prawo do doboru metod nauczania,
  • prawo do pomocy metodycznej i merytorycznej,
  • prawo zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych,
  • prawo proponowania programów do szkolnego zestawu programów nauczania oraz podręczników do nauczanego przedmiotu,
  • prawo do stworzenia zespołu przedmiotowego,
  • korzystania z autorskich programów nauczania
  • doskonalenia zawodowego.
 2. Prawa pracowników niepedagogicznych do:
  • szacunku ze strony wszystkich organów szkoły
  • wolności głoszenia własnych poglądów i czynnego udziału w życiu szkoły
  • godziwych warunków pracy
  • wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających z Kodeksu Pracy.
 3. Obowiązki pracowników niepedagogicznych:
  • gospodarowanie mieniem Technikum zgodnie powierzonymi obowiązkami przez dyrektora
  • konserwacja urządzeń, usuwanie usterek technicznych, nadzór nad sprawnością techniczną urządzeń.
  • utrzymywanie porządku i czystości.
  • wykonywanie zadań administracyjnych wynikających z powierzonych obowiązków
  • pomoc administracyjno-techniczna nauczycielom ,słuchaczom i uczniom..

 

ROZDZIAŁ VII

UCZNIOWIE  i SŁUCHACZE TECHNIKUM

 

 • 21.
 1. O przyjęcie w ramach rekrutacji do klasy pierwszej Technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum. O przyjęcie w ramach rekrutacji do KKZ mogą ubiegać się wszystkie osoby dorosłe.
 2. Rekrutacje przeprowadza Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły w terminach określonych przez W-MKO w Olsztynie.

 

 • 22.

Dyrektor może przyjąć ucznia do oddziału w czasie trwania roku szkolnego także ze szkół innego typu oraz innego profilu kształcenia zawodowego pod warunkiem, że uczeń który przenosi się z innego typu szkoły zobowiąże się do wyrównania różnic programowych na drodze egzaminów klasyfikacyjnych z zastrzeżeniem: Szkoła zobowiązana jest do przygotowania uczniów do tychże egzaminów – uzupełnienia jego braków w wiedzy i umiejętnościach.

Dyrektor musi zapewnić kontynuacje nauczania języka obcego nowożytnego uczniowi który przeszedł z  innej szkoły

 1. Powyższe kryteria nie mają zastosowania przy przyjęciu ucznia wówczas kiedy różnice programowe są zbyt duże i uniemożliwiają uczniowi nadrobienie tych różnic. Dyrektor może także przyjąć do oddziału klasy pierwszej, drugiej, trzeciej lub czwartej ucznia ze szkoły tego samego typu, o tym samym profilu kształcenia, ale jeżeli wystąpią różnice wynikające z różnych planów nauczania i programów nauczania uczeń zobowiązany jest owe różnice wyrównać na drodze egzaminu klasyfikacyjnego.
 2. Kryteria jakie powinni spełniać kandydaci ubiegający się o przyjęcie do technikum: kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub na semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe, a także kandydaci ubiegający się o przyjęcie na KKZ, powinni w określonym przez dyrektora Szkoły terminie złożyć następujące dokumenty:
  • podanie,
  • kwestionariusz osobowy,
  • świadectwo ukończenia gimnazjum, świadectwa ukończenia innych szkół w przypadku KKZ, w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem
  • zaświadczenie OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego. (Nie dotyczy KKZ)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie wystawione przez lekarza specjalistę badań profilaktycznych
  • ksero aktu urodzenia. (Nie dotyczy KKZ)
  • zdjęcia 2 szt.
 3. Dyrektor Technikum nie później niż do końca lutego każdego roku informuje ubiegających się o przyjęcie do technikum o kryteriach jakie winni spełniać  ubiegający się o przyjęcie do szkoły.
 4. W przypadku gdy liczba miejsc jest mniejsza niż liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I technikum, dyrektor powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną.
 5. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna przeprowadzi rekrutację w oparciu o dodatkowe kryteria biorąc pod uwagę:
  • wynik egzaminu gimnazjalnego,
  • oceny z: j. polskiego, j. obcego, matematyki potwierdzone na świadectwie ukończenia gimnazjum
  • kolejność wpływu dokumentów i ich kompletność.
 6. W oparciu o powyższe kryteria komisja sporządza listę przyjętych uczniów.
 7. Kandydat ubiegający się o przyjęcie składa oryginały dokumentów bądź ich kopię poświadczone przez dyrektora gimnazjum. Po opublikowaniu listy przyjętych, kandydat umieszczony na liście uczniów przyjętych zobowiązany jest do złożenia oryginałów dokumentów do dnia 10 lipca.
 8. Regulacje zawarte w ust. 3, 4, 5 nie dotyczą KKZ

 

 • 23.

Uczeń i słuchacz ma prawo do:

 • odpowiednio zorganizowanego procesu kształcenia,
 • opieki zapewniającej bezpieczeństwo i higienę pracy podczas zajęć edukacyjnych i przerw między zajęciami, co określają regulaminy sali lekcyjnych, warsztatów szkolnych, biblioteki, szatni, a także obowiązki nauczycieli związane z zapewnianiem opieki uczniom i słuchaczom,
 • rozwijania zainteresowań i zdolności i talentów,
 • swobody wyrażania myśli, poglądów i przekonań – póki nie narusza tym dóbr innych,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania,
 • pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • sprawiedliwej i jawnej oceny.
 • 24.

Uczeń i słuchacz  ma obowiązek:

 • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych nie przekraczają 50% obecności na obowiązkowych zajęciach dydaktycznych z danego przedmiotu, a także nie przekraczając 50% obecności na wszystkich obowiązkowych zajęciach dydaktycznych w miesiącu.
 • przestrzegania zasad określonych w statucie Technikum oraz w innych aktach prawnych Technikum, a także wypełniać wymogi związane z przepisami prawa oświatowego
 • ponosić odpowiedzialności za własne życie, zdrowie oraz rozwój,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia, a w szczególności braku zachowań agresywnych, wulgarnych w stosunku do innych uczniów, słuchaczy i nauczycieli,
 • dbałości o mienie Technikum i innych osób,
 • dbałość o dobre imię Technikum,
 • wypełniania obowiązków związanych z ocenianiem i klasyfikacją,
 • wypełniania zobowiązań finansowych wobec technikum,
 • schludnego wyglądu w szkole z zastrzeżeniem:
 1. Dyrektor może wprowadzić mundurki szkolne po zaciągnięciu opinii co do ich wprowadzenia i wyglądu wśród nauczycieli, uczniów i rodziców
 2. Zajęcia praktyczne odbywające się w warsztatach szkolnych obligują do noszenia odzieży roboczej,
 • Posługiwanie się telefonami komórkowymi i innymi narzędziami elektronicznymi możliwe jest tylko podczas przerw i to w sposób nie przeszkadzający innym uczniom oraz nauczycielom. Uczniowie nagminnie łamiący zakaz używania urządzeń elektronicznych w czasie lekcji podlegają karze zgodnie z zapisami § 28 Statutu Szkoły.
 • 25.

Za rzetelną naukę postawę i osiągnięcia uczeń i słuchacz może być nagrodzony przez:

 • pochwałą wychowawcy,
 • pochwałą dyrektora Technikum
 • nagrodą rzeczową lub pieniężną przyznawaną przez dyrektora Technikum.

 

 • 26.
 1. W przypadku nieprzestrzegania zasad współżycia, naruszenia prawa szkolnego uczeń i słuchacz może zostać ukarany:
  • upomnieniem wychowawcy (stosowny wpis w dzienniku lekcyjnym)
  • naganą wychowawcy (stosowny wpis w dzienniku, pisemne powiadomienie rodziców) za:
 2. korzystanie ze środków telekomunikacyjnych na zajęciach
 3. niewłaściwe zachowanie wobec innych słuchaczy ,uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 4. niewłaściwe korzystanie z mienia Technikum
  • naganą dyrektora Technikum za:
 5. agresję słowną lub fizyczną wobec innych słuchaczy, uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
 6. kradzież mienia innych słuchaczy ,uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz mienia Technikum
 7. dewastacje mienia Technikum
 8. spożywanie alkoholu i innych środków odurzających na terenie szkoły
 9. przynoszenie na teren szkoły przedmiotów i narzędzi stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia.
  • skreśleniem z listy uczniów i słuchaczy Technikum.
 10. Od kary wymienionej w ust. l pkt l, 2 uczeń może odwołać się do dyrektora Technikum, od kary wymienionej w ust. l pkt 3 do osoby prowadzącej Technikum w terminie 3 dni od daty zawiadomienia o ukaraniu. Dyrektor może odstąpić od wykonania kary jeśli uczeń bądź słuchacz uzyska poręczenie nauczycieli.

 

 • 27.
 1. Uczeń i słuchacz mogą zostać skreśleni z listy uczniów i słuchaczy Technikum  w przypadku gdy:
  • dopuścił się kradzieży lub innych przestępstw,
  • posiadał lub spożywał narkotyki, alkohol lub inne środki odurzające, lub przebywał pod ich wpływem na terenie Technikum,
  • stosował przemoc fizyczną lub psychiczną zagrażającą zdrowiu lub życiu innych,
  • odnosił się wulgarnie w stosunku do uczniów, słuchaczy i nauczycieli Technikum, naruszając ich godność osobistą,
  • nieuiszczona została opłata za naukę przez okres dwóch miesięcy od wyznaczonego terminu
  • był nieobecny na ponad połowie obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w okresie
  • został skazany prawomocnym wyrokiem sądu karnego
  • nie został promowany lub nie ukończył szkoły a nie ma oddziału programowo niższego, a także nie ukończył KKZ
   1. Skreślenie ucznia z listy uczniów Technikum dokonuje Dyrektor Technikum w drodze decyzji administracyjnej na podstawie uchwały opiniującej Rady Pedagogicznej.
   2. W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w sprawie skreślenia z listy uczniów przysługuje odwołanie do właściwego Warmińsko–Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie za pośrednictwem Dyrektora Technikum.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

SPOSOBY UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

NA DZIAŁALNOŚĆ TECHNIKUM

 

 

 • 28.
 1. Środki finansowe na działalność Technikum:
  • wpływy z tytułu zapisania uczniów do Technikum (wpisowe),
  • opłaty za naukę w Technikum (czesne),
  • dotacje udzielane przez Miasto Olsztyn,
  • darowizny, spadki.
  • 29.

Zasady prowadzenia przez Technikum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 30.

Technikum używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 31.

Technikum używa pieczęci podłużnej o nazwie:

Technikum „Bio-Cosmetics-Studio”

10-418 Olsztyn ul. Przemysłowa 8

oraz pieczęci okrągłej z orłem.

 • 32.
 1. Technikum może być zlikwidowane z końcem roku szkolnego. O zamiarze i przyczynach likwidacji osoba prowadząca Technikum jest obowiązana powiadomić rodziców uczniów, słuchaczy KKZ i Miasto Olsztyn co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji.
 2. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.

 

 • 33.

Technikum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 34.

Statut Technikum udostępniony jest całej społeczności szkolnej.

 

 • 35.
 1. Na wniosek Rady Pedagogicznej lub z własnej inicjatywy osoba prowadząca Technikum dokonuje zmian w statucie Technikum.
 2. Osoba prowadząca Technikum dokonuje zmian i uzupełnień Statutu również na podstawie nowelizacji obowiązującego prawa.
 3. Osoba prowadząca Technikum zobowiązana o wszelkich zmianach w statucie powiadomić organ prowadzący ewidencję szkół i placówek niepublicznych oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 • 36.

Statut wchodzi w życie z dniem 15 lipca  2015 r. z mocą obowiązująca statutu  od 15 lipca 2015r.

 

 

Olsztyn, 15 lipca 2015r.