_STATUT


 

 

S T A T U T

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

„BIO-COSMETICS-STUDIO”

W OLSZTYNIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1.
 1. Nazwa szkoły:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „BIO-COSMETICS-STUDIO” w Olsztynie,  zwane w dalszej części statutu „Liceum”.

 1. Ustalona nazwa szkoły używana będzie w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach.
 • 2.
 1. Szkoła funkcjonuje zgodnie ze statutem oraz postanowieniami
  Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz..U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
 2. Szkoła jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.
 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

 

 • 3.
 1. Siedziba szkoły:

10-418 Olsztyn, ul. Przemysłowa 8.

 1. Osobą prowadzącą szkołę jest osoba fizyczna Wiesława Dąbrowska legitymująca się dowodem osobistym nr AXN 749815 wydanym przez Prezydenta Miasta Olsztyn zamieszkała 10-260 Olsztyn, ul. Macieja Rataja 64.

 

 • 4.

Typ szkoły:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE „BIO-COSMETICS-STUDIO” w Olsztynie jest szkołą ponadgimnazjalną, 3-letnim liceum dla dorosłych  na podbudowie gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zasadniczej szkoły zawodowej kształcącą w formie zaocznej.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA LICEUM

 

 • 5.
 1. Liceum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie  a w szczególności:

1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego

2) realizuje zajęcia edukacyjne w wymiarze nie niższym niż  łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych w ramowym planie nauczania odpowiednim dla  tego typu szkoły i jej formy

3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów i sprawdzianów ustalone  przez przepisy prawa oświatowego     4)prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół tego typu przez przepisy prawa oświatowego

5) wydaje świadectwa i inne dokumenty państwowe

6) zatrudnia nauczycieli o kwalifikacjach odpowiadających wymaganiom przepisów prawa oświatowego

7) umożliwia każdemu słuchaczowi możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych  do zdania egzaminu maturalnego

8) inspiruje nauczycieli do twórczej działalności zmierzającej
do doskonalenia przekazu treści programowych przydatnych absolwentom w podjęciu pracy zawodowej lub studiów,

9)  kieruje samodzielną nauką słuchaczy umożliwiającą im osiąganie jak najwyższych wyników przez: zapoznanie słuchaczy z programem nauczania, udzielanie pomocy w zaopatrzeniu słuchaczy w podręczniki, poradniki, komentarze metodyczne i inne materiały dostosowane do form kształcenia, udzielanie porad w sprawach dydaktycznych oraz organizowanie konferencji instruktażowych,

10)   prowadzi pracę ze słuchaczem zdolny

11)Podejmuje niezbędne działania celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 

 • Podnosi jakość pracy szkoły w celu zapewnienia uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju a dotyczy to:
 1. współpracy z rodzicami
 2. zarządzania placówką
 3. organizacji procesu kształcenia ,wychowania i opieki
 4. tworzenia warunków do rozwoju ucznia
 5. efektów kształcenia, wychowania i opieki

 

ROZDZIAŁ III

KOMPETENCJE OSOBY PROWADZĄCEJ LICEUM

 

 • 6.

Do zadań i kompetencji osoby prowadzącej Liceum należy:

1) nadanie Liceum statutu,

2) zatrudnianie i zwalnianie dyrektora Liceum,

3) ustalanie wysokości czesnego i innych opłat,

4) zatwierdzanie preliminarza wydatków budżetowych Liceum,

5 )zatwierdzanie wniosków dyrektora Liceum w sprawie zatrudniania nauczycieli i     pracowników niepedagogicznych oraz ich wynagradzania i premiowania,

6) zatwierdzanie projektów uchwał rady pedagogicznej w sprawie innowacji  pedagogicznych i eksperymentów,

7)  zarządzanie majątkiem Liceum,

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY  SZKOŁY  ORAZ  ICH  KOMPETENCJE

 

 • 7.

Organami Liceum są:

 1. Dyrektor Liceum
 2. Rada pedagogiczna
 3. Samorząd słuchaczy

 

 • 8.

1.Do obowiązków dyrektora należy stosowanie w kierowaniu szkołą niniejszego statutu i obowiązujących przepisów prawa oświatowych jak również:

 • opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych Liceum..
 • dobór kandydatów do zatrudnienia na stanowiskach pracowników pedagogicznych i
 • opracowywanie zakresu obowiązków pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.                              konsultowanie się z osobą prowadzącą Liceum w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • opracowywanie regulaminu premiowania nauczycieli.
 • kierowanie całokształtem działalności Liceum a w szczególności:
  1. organizacja naboru i przeprowadzanie rekrutacji.
  2. dbałość o mienie Liceum.
  3. wnioskowanie do osoby prowadzącej w sprawach rozwoju bazy materialno-technicznej.
  4. opracowywanie projektu wydatków do budżetu Liceum.
  5. realizowanie zarządzeń osoby prowadzącej Liceum oraz uchwał rady pedagogicznej.
  6. sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

2.Dyrektor ma prawo do:

1)       wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom Liceum.

2) zatrudniania i zwalniania pracowników Liceum po uzgodnieniu
z osobą prowadzącą,

3)   premiowania i nagradzania pracowników  a także udzielania kar  porządkowych                  zgodnie z Kodeksem Pracy oraz ich egzekucji

4)  zwoływania posiedzeń rady pedagogicznej i ich prowadzenia

5)  oceny pracy nauczycieli i innych pracowników Liceum,

6)  współdecydowania o wewnętrznej pracy Liceum i jego funkcjonowaniu.

7) dokonywania po uzgodnieniu z osobą prowadzącą zakupu pomocy
i sprzętu dydaktycznego.

8) reprezentowania Liceum na zewnątrz i podpisywania dokumentów  i korespondencji.

9)   sprawowanie nadzoru pedagogicznego.

10)  skreślenia z listy słuchaczy na mocy uchwały opiniującej  rady pedagogicznej.

3.Dyrektor odpowiada przed osobą prowadzącą za:

1) działalność związaną ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego.

2)  poziom uzyskanych wyników nauczania.

3)  zgodność funkcjonowania Liceum z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu.

4  prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

5)  bezpieczeństwo osób znajdujących się w szkole podczas zajęć organizowanych przez Liceum. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami szkolnymi i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach.

6)  zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej.

7)  bezpieczeństwo pieczątek i druków ścisłego zarachowania.

4.Stanowisko wicedyrektora tworzone jest na wniosek dyrektora po otrzymaniu zgody osoby prowadzącej.

5.Dyrektor może być zwolniony ze stanowiska przez osobę prowadzącą zgodnie z Kodeksem Pracy przed upływem czasu, na który został zatrudniony  za:

 • nie wywiązywanie się z obowiązków określonych w umowie o pracę,
 • naruszenie dyscypliny pracy,
 • na własną prośbę.
 • 9.
 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Liceum realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w Liceum.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady:
 • przedstawiciele W-MKO, OKE, CKE, MEN.
 • przedstawiciele pracodawców, stowarzyszeń i organizacji.
 • osoba prowadząca.
 1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Liceum, który przygotowuje i prowadzi posiedzenia.
 2. O terminie i tematyce posiedzenia przewodniczący powiadamia członków rady pedagogicznej zarządzeniem wewnętrznym w księdze zarządzeń i na tablicy ogłoszeń lub ewentualnie na posiedzeniu rady pedagogicznej organizującej semestr przedstawiając terminy rad pedagogicznych zawarte w planie pracy szkoły.
 3. Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
  z końcem semestru i roku szkolnego w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania słuchaczy oraz podsumowaniem pracy szkoły w pierwszym tygodniu maja i grudnia a także w miarę potrzeb.
 4. Posiedzenia mogą być zwoływane z inicjatywy przewodniczącego, osoby prowadzącej Liceum lub co najmniej trzech członków rady pedagogicznej oraz na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 5. Obecność na posiedzeniach członków rady pedagogicznej jest obowiązkowa. W wyjątkowych sytuacjach przewodniczący może udzielić zwolnienia. Nauczyciele kwitują obecność podpisem pod protokołem.
 6. Czas zebrania rady pedagogicznej nie powinien przekraczać dwóch godzin zegarowych. O ewentualnym przedłużeniu obrad decyduje rada pedagogiczna w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
 7. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste słuchaczy, nauczycieli i innych pracowników Liceum.
 8. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały:
 • w sprawach planowania i organizacji pracy dydaktycznej Liceum.
 • w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Liceum.
 • w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Liceum.
 • w sprawach promocji i wyników klasyfikacji słuchaczy.
 • w sprawach skreślenia z listy słuchaczy.
 1. Rada pedagogiczna zatwierdza:
 • plan pracy Liceum oraz plany nauczania opracowane na podstawie ramowych planów nauczania i podstaw programowych.
 • szkolne regulaminy o charakterze wewnętrznym.
 • wyniki klasyfikacji i promocji słuchaczy.
 • wnioski stałych i doraźnych komisji powoływanych przez radę pedagogiczną.
 • wnioski w sprawie przyznania słuchaczom nagród i wyróżnień.
 • programy nauczania.
 1. Rada pedagogiczna opiniuje:
 • organizację pracy Liceum w tym zwłaszcza rozkład zajęć lekcyjnych,
 • projekt planu finansowego Liceum,
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych.
 • roczną ocenę stanu nauczania i materialnych warunków pracy Liceum.
 • pracę dyrektora szkoły z możliwością zgłoszenia wniosku o jego odwołanie
 1. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykła większością głosów w  obecności co najmniej połowy jej członków.
 2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny lub tajny. O tajności głosowania decyduje rada pedagogiczna większością głosów (50% plus 1 głos). W przypadku głosowania tajnego rada pedagogiczna powołuje 3-osobową komisję, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, podlicza głosy i ogłasza wynik głosowania.
 3. Jeżeli uchwały rady pedagogicznej o których mowa w § 9 ust.11” są niezgodne z obowiązującym prawem przewodniczący ma obowiązek wstrzymać ich wykonanie oraz powiadomić osobę prowadzącą szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 4. Z posiedzeń rady pedagogicznej sporządza się w ciągu siedmiu dni protokół zaś obowiązkiem członków rady pedagogicznej jest zapoznanie się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek w ciągu 14 dni. Na następnym posiedzeniu rady pedagogicznej następuje zatwierdzenie protokołu.
 5. Za całość pracy i dokumentację odpowiada przewodniczący.
 6. Szczegółowe zasady działania rady pedagogicznej przedstawione są w regulaminie rady pedagogicznej.
 • 10.
 1. Samorząd słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze Liceum.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu słuchaczy.
 3. Samorząd słuchaczy pełni rolę rzecznika interesów słuchaczy wobec innych organów Liceum.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Liceum i obowiązującym prawem.

 

 1. Samorząd słuchaczy ma prawo przedstawiać radzie szkoły,,radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy takich jak:
 • prawo do organizacji życia szkolnego.
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 • prawo do organizowania działalności kulturalnej ,oświatowej ,sportowej oraz rozrywkowej zgodnej z własnymi potrzebami oraz możliwościami organizacyjnymi szkoły.

4)       prawo do wydawania gazetek szkolnych  i prowadzenie kroniki szkolnej.

5) prawo do zapoznania się z programem nauczania ,z jego treścią,celem i       stawianymi wymaganiami.

 • prawo do wyboru nauczyciela  pełniącego rolę  opiekuna samorządu

 

ROZDZIAŁ V

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSOBÓW ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI

 

 • 11.
 1. Organy szkoły współpracują ze sobą w sprawach związanych ze statutową działalnością Liceum w sposób zapewniający każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia lub rozstrzygnięcia sporu organy szkoły mogą wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do osoby prowadzącej Liceum lub do organu sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie z podziałem kompetencji określonych w ustawie.
 3. Sprawy sporne między dyrektorem, nauczycielami i słuchaczami rozstrzyga osoba prowadząca Liceum.
 4. Sprawy sporne między Liceum a słuchaczami dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania rozpatruje organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Liceum.

 

ROZDZIAŁ VI

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

 • 12.

Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich są zgodne z przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach publicznych. Rok szkolny zaczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.

 

 • 13.
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania w danym roku szkolnym określa plan pracy Liceum opracowany przez Dyrektora Liceum i zatwierdzony przez osobę prowadzącą.
 2. Plan pracy określa w szczególności:
 • liczbę pracowników,
 • ogólną liczbę godzin przedmiotów obowiązkowych i zajęć obowiązkowych,
 • liczbę godzin przedmiotów i zajęć nadobowiązkowych.
 • Terminy egzaminów semestralnych, poprawkowych ,w terminie dodatkowym
 • 14.

Liceum realizuje ramowy plan nauczania 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podbudowie gimnazjum , ośmioletniej szkoły podstawowej i zasadniczej szkoły zawodowej. Szkoła może zwiększyć ilość godzin w semestrze z przedmiotów obowiązkowych lub wprowadzić dodatkowy  przedmiot zgodnie z potrzebami kształcenia.

 

 • 15.

Podstawową jednostką organizacyjną Liceum jest oddział. Oddział może składać się z dwóch grup ćwiczeniowych, grupa ćwiczeniowa powinna liczyć 18 słuchaczy. Liceum może rozpocząć i prowadzić działalność z niepełną liczbą słuchaczy w oddziale.

 

 • 16.
  1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne prowadzone
   w systemie klasowo-lekcyjnym, które w działalności Liceum określane są mianem konsultacji.
  2. Konsultacje trwają 45 minut i odpowiadają godzinie lekcyjnej.
  3. Konsultacje zblokowane są w bloki – 2 konsultacje – jeden blok
  4. Decyzją dyrektora zajęcia mogą odbywać się w grupach
  5. Dyrektor może zawiesić zajęcia jeżeli:
 • temperatura zewnętrzna jest mniejsza niż –15o
 • występują zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu słuchaczy .

 

 • 17.

Nauczanie w Liceum opiera się na pracy nauczyciela ze słuchaczami oraz samodzielnej   pracy słuchacza w domu.

 

 • 18.

Konsultacje zbiorowe ze słuchaczami odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni (sobota, niedziela) według rozkładu zajęć opracowanego na podstawie planu nauczania. Decyzją dyrektora szkoły istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowych dni zajęć w miesiącu.

 • 19.

Szkoła organizuje dla słuchaczy dwie konferencje instruktażowe w czasie semestru (pierwszą wprowadzającą do pracy, drugą przedegzaminacyjną).

 • 20.

W szkole mogą być organizowane w razie potrzeby konsultacje indywidualne w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin w semestrze w dowolnie wybranych dniach tygodnia.

 

 • 21.

Szkoła organizuje bibliotekę szkolną do której zadań należy:

1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji uczniom szkoły na zasadach określonych regulaminem biblioteki

2)      rozwijanie zainteresowań słuchaczy poprzez książki i inne źródła informacji.

3)     współpraca ze słuchaczami i nauczycielami w celu rozwoju indywidualnych zainteresowań słuchacza.

 • 22.
 1. Zadania wychowawcy klasy wykonuje opiekun oddziału.
 2. Zadania opiekuna oddziału:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój słuchacza
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych słuchaczy
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów
  w zespole słuchaczy
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji dydaktycznej.

 

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY LICEUM

 

 • 23.

ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

 1. Nauczyciel prowadząc pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą jest zobowiązany kierować się dobrem słuchaczy, troską o ich zdrowie a także zasadą poszanowania godności osobistej słuchacza oraz wykazywać się postawą moralną oraz dostosować swoja prace do indywidualnych uwarunkowań i potrzeb psychofizycznych słuchacza.

 

Zadania i obowiązki nauczyciela:

1)  realizacja programów nauczania.

2) przestrzeganie ustalonych przez MEN zasad oceniania, klasyfikowania i promowania.

3) zapoznawanie słuchaczy z obowiązującym wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

4)  kierowanie się bezstronnością  i obiektywizmem w ocenianiu słuchaczy oraz ich sprawiedliwym traktowaniem.

5) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych słuchaczy.

6)  opieka nad słuchaczami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie im uczestnictwa w zajęciach między-klasowych grup fakultatywnych i konsultacje indywidualne.

7)  udzielanie pomocy słuchaczom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w tym:

 1. a) organizowanie zespołów pomocy koleżeńskiej.
 2. b) organizowanie klasowych lub między-klasowych zespołów pomocy koleżeńskiej.
 • dbałość o swój warsztat pracy tak aby przebieg procesu dydaktycznego był zgodny z osiągnięciami współczesnej nauki.
 • ciągłe doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej.
 • troska o zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy.
 • prowadzenie dokumentacji szkolnej.
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności .
 • kształcenie postaw moralnych.

 

14)  przestrzeganie przepisów  prawa zawartych w Karcie Nauczyciela oraz w   Kodeksie Pracy.

15)  przestrzeganie przepisów prawa zawartych w Ustawie o systemie oświaty.

16)  przestrzeganie uchwał i decyzji  rady pedagogicznej.

17)  przestrzeganie planu dydaktyczno-wychowawczego Liceum.

 

 • 24.

Nauczyciel ma prawo do:

1) konstruowania autorskich programów nauczania z wymaganą akceptacją osoby prowadzącej Liceum.

2 ) współdecydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach kształcenia.

3)  pracy innowacyjnej i eksperymentowania za zgodą osoby prowadzącej.

4)  doskonalenia zawodowego.

 • 25.

Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:

 • właściwy poziom zajęć dydaktycznych i realizację podstawy programowej.
 • poziom wyników nauczania.
 • poszanowanie wolności nauki oraz tolerancję w zakresie poglądów i postaw.
 • bezpieczeństwo słuchaczy oraz wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków   nauczycielskich w tym zakresie.

 

 • 26.
 1. Do obowiązków pracowników niepedagogicznych należy:
 • gospodarowanie mieniem Liceum zgodnie z powierzonymi obowiązkami przez dyrektora szkoły.
 • konserwacja narzędzi i urządzeń, , usuwanie usterek technicznych urządzeń ,nadzór nad sprawnością techniczną urządzeń i całego obiektu.
 • utrzymanie porządku i czystości w siedzibie Liceum a także podwórzu szkolnym.
 • wykonywanie zadań administracyjnych wynikających z powierzonych obowiązków oraz przepisów prawa a w szczególności obsługa kancelaryjno-biurowa.
 • dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy w Liceum a w szczególności zgłaszanie wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników i słuchaczy.

6)   współpraca z organami szkoły w celu efektywnego wspomagania rozwoju    słuchaczy w tym:

a)pomocy administracyjno-technicznej w ramach swoich kompetencji dla nauczycieli Liceum

 1. b) pomocy administracyjno-technicznej w ramach swoich kompetencji słuchaczom Liceum.

2.Szczegółowy zakres obowiązków ustala dyrektor Liceum w porozumieniu z osobą prowadzącą Liceum.

 

 • 27.

Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do:

 • szacunku ze strony wszystkich organów szkoły i słuchaczy
 • wolności głoszenia własnych poglądów i czynnego udziału w życiu szkoły

3)       godziwych warunków pracy

4)        wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających z przepisów Kodeksu Pracy

ROZDZIAŁ VIII

REKRUTACJA SŁUCHACZY

 

 • 28.
 1. Liceum prowadzić będzie rekrutację dla absolwentów  gimnazjum ,ośmioletniej szkoły podstawowej oraz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej.
 2. Liceum prowadzić będzie rekrutację według kryteriów:
 • kandydat jest absolwentem gimnazjum , ośmioletniej szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej
 • kandydat posiada zaświadczenie lekarskie
 • złożenie podania i wypełnienie kwestionariusza osobowego

Słuchacz zostaje przyjęty do szkoły jeżeli spełni wszystkie w/w kryteria.

 1. Rekrutacja słuchaczy przebiega na zasadach wolnego naboru bez egzaminu wstępnego. Szkoła przestrzega terminarza rekrutacji ustalonego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty
 2. Dopuszcza się możliwość prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.
 3. Decyzję o przyjęciu do szkoły w przypadku kiedy liczba kandydatów jest większa niż liczba miejsc w oddziale podejmuje dyrektor w porozumieniu z osoba prowadząca.
 4. Decyzję o zamknięciu naboru podejmuje dyrektor w porozumieniu z osobą prowadząca.
 5. Szkoła przyjmuje do klasy programowo wyższej( na semestr programowo wyższy) słuchaczy z innych szkół na podstawie:
  • świadectwa ukończenia klasy programowo niższej(wpisu w indeksie potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego) szkoły tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę z której słuchacz odszedł.
  • pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych w przypadku przyjmowania:
 1. do klasy programowo wyższej niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego słuchacza zmieniającego typ szkoły albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym.
 2. słuchacza  przechodzącego  ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej.

3)  świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej słuchacza.

8.Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w ust. 7 pkt2, przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której słuchacz przechodzi.

9.Rożnice programowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której słuchacz przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących zajęcia.

 

ROZDZIAŁ IX

PRAWA I OBOWIĄZKI  SŁUCHACZA

 

 • 29.
 1. Słuchacz ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia.
 • zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej.
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym.
 • swobody wyrażania myśli.
 • rozwijania talentów.
 • jawnej i umotywowanej oceny.

 

 • 30.
 1. Słuchacz ma obowiązek:
 • przestrzegać postanowień zawartych w statucie i wypełniać wymogi wynikające z przepisów prawa oświatowego a związane z edukacją w tego typu szkole.
 • systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej.
 • współdziałać w realizacji celów i zadań zawartych w planie dydaktyczno-wychowawczym.
 • przeciwdziałać wszelkim przejawom wandalizmu i różnym formom przemocy fizycznej i psychicznej.
 • dbać o wspólne dobro Liceum.
 • postępować według ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.
 • służyć pomocą słabszym.
 • odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników niepedagogicznych i kolegów.
 • chronić życie własne i innych, stosując się do zasad bezpieczeństwa
  i higieny pracy.
 • dbać o zdrowie, higienę osobistą i estetyczny wygląd.
 • przestrzegać ustaleń władz Liceum.

 

 • 31.

Za rzetelną naukę, postawę i osiągnięcia słuchacz może być nagrodzony:

 • pochwałą opiekuna oddziału.
 • pochwałą dyrektora.
 • nagrodą książkową lub rzeczową.

 

 • 32.
 1. Słuchacz zostaje ukarany:
 • Upomnieniem lub naganą opiekuna oddziału za:
 1. korzystanie ze środków telekomunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych które to w szkole jest zakazane.
 2. niewłaściwe zachowanie wobec innych słuchaczy, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 3. niewłaściwe korzystanie z mienia Liceum .

 

 • Naganą dyrektora szkoły za:
 1. agresję słowną lub fizyczną wobec innych słuchaczy, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 2. kradzież mienia innych słuchaczy, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz mienia Liceum.
 3. dewastacje mienia Liceum.
 4. spożywanie alkoholu i innych środków odurzających na terenie szkoły.
 5. przynoszenie na teren szkoły przedmiotów i narzędzi stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia.
 6. Dyrektor może odstąpić od wykonanie kary jeśli słuchacz uzyska poręczenie nauczycieli.
 7. Słuchacz może złożyć odwołanie w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia
  o ukaraniu do osoby prowadzącej Liceum w przypadku kary z ust. 1 pkt2, a w przypadku kary z ust. 1 pkt1, do dyrektora szkoły.

 

 • 33.
 1. Słuchacz może być skreślony z listy słuchaczy szkoły w następujących przypadkach:
 2. zalegania z opłatami dłużej niż 2 miesiące.
 3. Słuchacz nie uzyskał promocji,.
 4. spożywania środków odurzających lub przebywania pod ich wpływem na terenie Liceum.
 5. Słuchacz opuścił ponad 50% godzin przewidywanych na obowiązkowe zajęcia lekcyjne.
 6. skazania prawomocnym wyrokiem Sądu.
 7. Skreślenia z listy słuchaczy dokonuje dyrektor Liceum na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu słuchaczy. Od decyzji o skreśleniu z listy słuchaczy przysługuje odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie za pośrednictwem dyrektora Liceum w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

ROZDZIAŁ X

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

 • 34.

Liceum opracowuje wewnątrzszkolny system oceniania, którego zasady nie mogą być sprzeczne z zasadami klasyfikowania, oceniania i promowania obowiązującymi w szkołach publicznych dla dorosłych.

 

 • 35.

 

1.Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań wynikających z programu nauczania oraz formułowaniu oceny. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza a zwłaszcza słuchacza:

 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania-na podstawie tego orzeczenia
 • posiadającego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinie poradni-na podstawie tej opinii
 • nieposiadającego opinii lub orzeczenia ale u którego nauczyciele lub specjaliści rozpoznali indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
 • Posiadającego opinie lekarza o ograniczonych możliwościach uczestnictwa lub wykonywania określonych ćwiczeń- na podstawie tej opinii
 1. Opinia wymieniona w punkcie 3 wydawana jest w klasach IV-VI szkoły podstawowej, ale na wniosek nauczyciela i specjalisty za zgodą ucznia lub jego prawnych opiekunów lub na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia może być wydana w gimnazjum i technikum. Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły ,który  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej przekazuje wniosek do poradni psychologiczno -społecznej

 

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • poinformowanie słuchacza o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
 • pomoc słuchaczowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i klasyfikowanie semestralne.
 • przeprowadzanie egzaminów poprawkowych, w terminie dodatkowym, klasyfikacyjnych z zastrzeżeniem: egzaminy klasyfikacyjne przeprowadzane są tylko w związku z przechodzeniem słuchacza z innych szkół lub z innych typów szkół.
 • dostarczenie nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach słuchacza, umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Ciągłym monitorowaniu pracy słuchacza i wskazaniu co zrobił dobrze ,co wymaga poprawy i jak dalej powinien się uczyć.
 • Doskonalenie warsztatu dydaktycznego
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich słuchaczy.
 • bieżące ocenianie i klasyfikację semestralną oraz klasyfikacje końcową.
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych
 • ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec każdego semestru.
 • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych ocen niż te uzyskane w .klasyfikacji.

 

 

 • 36.
 1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne semestralne wyraża się w stopniu wg następującej skali:
  • stopień celujący – 6
  • stopień bardzo dobry – 5
  • stopień dobry – 4
  • stopień dostateczny             – 3
  • stopień dopuszczający – 2
  • stopień niedostateczny – 1

 

 1. .Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach o których mowa w punktach 1-5

Negatywną oceną klasyfikacyjną  jest ocena niedostateczna-1

 

 1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
 • stopień celujący – otrzymuje słuchacz, który, posiada umiejętność wykorzystania wiedzy nabytej zgodnie z obowiązującym programem nauczania w sytuacjach problemowych wymagających samodzielnego zaangażowania słuchacza, systematycznie pracuje i aktywnie uczestniczy w zajęciach, wykazuje zainteresowania przedmiotem.
 • stopień bardzo dobry –  słuchacz posiada wiedzę określoną w programie nauczania oraz wykonuje zadania nadobowiązkowe, systematycznie pracuje na zajęciach i jest aktywny na zajęciach.
 • stopień dobry – słuchacz posiada wiedzę określoną w programie nauczania, wykonuje zadania i jest aktywny na zajęciach.
 • stopień dostateczny – słuchacz opanował materiał określony w programie nauczania w stopniu zadowalający, uczestniczy w procesie kształcenia i wyraża gotowość do rozwijania swoich umiejętności.
 • stopień dopuszczający – słuchacz posiada wiedzę niepełną z zakresu materiału wyznaczonego przez program nauczania. Wykazuje jednak chęć do dalszej nauki, przy pomocy nauczyciela wykonuje podstawowe zadania.
 • stopień niedostateczny – słuchacz nie opanował wiedzy w stopniu koniecznym by kontynuować naukę na wyższym szczeblu kształcenia, słuchacz regularnie opuszcza zajęcia oraz wykazuje na nich postawę bierną.
 1. Szczegółowe kryteria ocen określają nauczyciele przedmiotu, uwzględniają one specyfikę przedmiotu i indywidualne potrzeby słuchaczy.
 2. Dopuszcza się w dokumentacji szkolnej (dzienniki) zapisy „nb” – nieobecny, „a” – aktywność oraz „+” i „-” przy ocenach cząstkowych z prac kontrolnych i ćwiczeń.

 

 • 37.
 1. Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy o wymaganiach edukacyjnych, niezbędnych do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i z dodatkowych zajęć z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania tychże osiągnięć, a także o warunkach i trybie uzyskania oceny wyższej niż przewidziana.
 2. Kontrola osiągnięć słuchaczy odbywa się w formie:
 • ustnej,
 • pisemnej,
 • zadań praktycznych.

 

 • 38.
 1. Oceny są jawne dla słuchacza.
 2. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ja uzasadnić, przedstawiając kryteria oceniania zawarte w przedmiotowych systemach oceniania, a dotyczące:
 3. oceniania prac kontrolnych.
 4. egzaminów semestralnych.
 5. Nauczyciel udostępnia słuchaczowi ocenione prace kontrolne, egzaminy pisemne oraz inną dokumentację oceniania wraz z kryteriami oceniania.
 6. Sposoby i częstotliwość kontroli osiągnięć słuchaczy z zajęć edukacyjnych ustala na dany semestr nauczyciel.
 7. Termin oddania prac kontrolnych przekazywany jest słuchaczom przez nauczyciela i dyrektora, a wynika z planu pracy szkoły na dany semestr.
 8. Prace pisemne powinny być oceniane w ciągu 2 tygodni.
 9. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne słuchacz otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli.

 

 • 39.
 1. W pierwszym tygodniu grudnia oraz w pierwszym tygodniu maja dokonywana jest przez radę pedagogiczną analiza postępów i osiągnięć słuchaczy.
 2. Jeżeli w wyniku dokonanej przez radę pedagogiczną analizy postępów i osiągnięć słuchaczy stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w Liceum powinno  się stworzyć słuchaczowi szansę uzupełnienia braków.

 

 • 40.
 1. Oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze i stanowią one podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.
 2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne na podstawie przedmiotowych systemów oceniania z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna semestralna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4. Podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania. Egzaminy semestralne z danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych odbywają się po zakończeniu realizacji tych zajęć
 5. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje przewidziane w szkolnym planie nauczania w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznawane za pozytywne zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. W przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela, drugą pracę kontrolną, której termin wykonania nie przekracza terminarza zawartego w planie pracy szkoły.
 6. Słuchacz jest informowany miesiąc przed terminem egzaminu przez nauczyciela czy został dopuszczony do egzaminu semestralnego
 7. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminów semestralnych w wyznaczonym terminie, zdaje egzaminy w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora Liceum.
 8. Termin, o którym mowa w ust. 7, powinien być wyznaczony po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.
 9. Słuchacz Liceum zdaje egzaminy w części pisemnej i ustnej z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego, z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie pisemnej. Egzaminy w formie pisemnej przeprowadza się w formie zadań przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia
 10. Słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminy semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę klasyfikacyjną co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach,. Zwolnienie jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem i uzyskaniu z danych zajęć edukacyjnych. oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskana z egzaminu semestralnego w formie pisemnej.

 

 1. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim  a  także laureat i finalista olimpiad przedmiotowych otrzymują ocenę celująca z dany zajęć edukacyjnych.

 

 1. Dyrektor zwalnia ucznia z niektórych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia,   trudności w uczeniu się, posiadane kwalifikacje lub realizacje tychże zajęć na wcześniejszym etapie edukacyjnym

 

 1. Termin i czas trwania egzaminów semestralnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych określa dyrektor Liceum po zasięgnięciu opinii nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne i podaje do wiadomości słuchaczy na pierwszych zajęciach w semestrze.
 2. Egzaminy semestralne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych prowadzone są z każdych zajęć edukacyjnych po ukończeniu obowiązkowych godzin przeznaczonych na konsultacje z danych zajęć edukacyjnych i rozliczeniu się słuchacza z prac kontrolnych z danych zajęć edukacyjnych ,przez rozliczenie rozumie się oddanie pracy kontrolnej i uzyskanie z niej oceny co najmniej dopuszczającej. Termin oddania prac kontrolnych zawarty jest w planie pracy szkoły na semestr i przedstawiony słuchaczom na pierwszych zajęciach w semestrze w formie pisemnej zawartej w planie zajęć na dany semestr.
 3. Z egzaminów semestralnych ,w terminie dodatkowym, poprawkowych sporządza się protokoły zawierające ;nazwę zajęć edukacyjnych,, imię i nazwisko nauczyciela, termin egzaminu, imiona i nazwiska słuchaczy, oceny klasyfikacyjne. Do protokołu dołącza się prace egzaminacyjne słuchaczy, wylosowane zestawy zadań wraz  ze zwięzłą informacją  o odpowiedziach słuchaczy
 4. Egzaminy pisemne z danych zajęć edukacyjnych mają charakter pracy pisemnej lub rozwiązania arkusza testowego. Czas trwania egzaminu pisemnego to 90 minut.
 5. Egzaminy ustne z danych zajęć edukacyjnych mają charakter odpowiedzi na pytania egzaminującego nauczyciela danych zajęć edukacyjnych. Czas przeznaczony na egzamin ustny z zajęć edukacyjnych umieszczony jest w planie zajęć na każdy semestr.
 6. Semestralna ocenę klasyfikacyjną ustala się w przypadku przedmiotów z których egzamin zdawany jest w formie pisemnej i ustnej na podstawie wyników obu części egzaminu, w przypadku przedmiotów z których egzamin przeprowadza się formie pisemnej na podstawie tegoż egzaminu.

 

 • 41.
 1. Słuchacz może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności słuchacza na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania a także braku ocen z egzaminów semestralnych i prac kontrolnych
 2. Słuchacz nie może zdawać egzaminu klasyfikacyjnego.
 3. Egzamin klasyfikacyjny obejmuje tylko przypadki przechodzenia słuchaczy z innych szkół.
 • 42.
 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel właściwego przedmiotu wyznaczony przez dyrektora w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu także wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
 2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego z materiału programowego zrealizowanego w danym okresie powinien być ustalony w porozumieniu ze słuchaczem i odbyć się w terminie do przedostatniego dnia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym semestrze. Dyrektor ustala z słuchaczem liczbę zajęć z których słuchacz może zdawac egzamin w jednym dniu.
 3. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej a w przypadku zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują przeprowadzenie ćwiczeń (doświadczeń), ma formę zajęć praktycznych.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: imię i nazwisko słuchacza, imiona i nazwiska nauczycieli, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, opis odpowiedzi słuchacza , wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez nauczyciela prowadzącego. Do protokołu dołącza się także prace pisemne ucznia, zwięzłą informacje o ustnych odpowiedziach ucznia lub wykonanym zadaniu praktycznym

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen słuchacza.

 

 • 43.
 1. Słuchacz który w wyniku semestralnej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch egzaminów semestralnych,  może zdawać egzamin poprawkowy w trybie określonym w ust. 2-7.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego w terminie do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego w terminie do 31 sierpnia.
 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej. Egzamin poprawkowy nie dotyczy zajęć edukacyjnych, z których wyznaczono słuchaczowi egzamin w terminie dodatkowym.
 4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: imię i nazwisko nauczyciela przeprowadzającego egzamin, imię i nazwisko słuchacza,   termin egzaminu, nazwę zajęć edukacyjnych, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez nauczyciela. Do protokołu załącza się pisemne prace słuchacza i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach słuchacza.
 5. Słuchacz, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora Liceum.
 6. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i zostaje skreślony z listy słuchaczy.
 7. Słuchacz który z przyczyn losowych i zdrowotnych nie otrzymał promocji może powtarzać semestr jeden raz składając wniosek z prośbą o powtarzanie semestru do dyrektora w ciągu 7 dni od posiedzenia rady klasyfikacyjnej

 

 • 44.
  1. Słuchacz nie otrzymuje promocji i zostaje skreślony z listy słuchaczy w przypadku:
 • nieklasyfikacji – nie uczęszczanie na zajęcia edukacyjne w liczbie godzin przekraczającej 50% nieobecność na danych zajęciach, nie oddania prac kontrolnych, nie przystąpienia do egzaminów semestralnych
 • uzyskania ocen niedostatecznych z więcej niż dwóch zajęć edukacyjnych
 • niezdania egzaminu poprawkowego
 • 45.

Słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania na dany semestr  uzyskał oceny wyższe od niedostatecznej. Słuchacz kończy szkołę jeżeli na zakończenie semestru programowo najwyższego uzyskał oceny wyższe od niedostatecznej oraz uzyskał oceny wyższe od niedostatecznej z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych.

 

 • 46.
 1. Słuchacz w terminie 2 dni od daty zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych może zgłosić fakt niezgodności oceny i oceniania  z przepisami prawa oświatowego.
 2. W przypadku stwierdzenia iż ocena została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dyrektor powołuje komisję która w formie pisemnego i ustnego sprawdzianu ustala ocenę. Komisja przeprowadza egzamin w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia zastrzeżenia.
 3. W skład komisji wchodzi:
 • dyrektor
 • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
 • nauczyciel z danej lub innej szkoły tego typu prowadzącej takie same zajęcia

Nauczyciel prowadzący z uczniem zajęcia może być zwolniony z udziału w pracach komisji w jego miejsce powołuje się innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia

 

 1. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej oceny którą poprawia się egzaminem poprawkowym i nie może być niższa od wcześniejszej ustalonej.
 2. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający:
  1. skład komisji
  2. termin sprawdzianu
  3. zadania
  4. wynik i ocenę
  5. informację o ustnych odpowiedziach oraz pracę pisemne
  6. imię i nazwisko słuchacza
  7. nazwę zajęć edukacyjnych
 3. Słuchacz który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu ma możliwość zdawania go w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora
 4. Przepisy w/w stosuje się także w przypadku ocen uzyskanych na drodze egzaminu poprawkowego z tym, że termin zgłaszania wynosi 5 dni od daty egzaminu poprawkowego.

 

 • 47.
 1. Słuchaczowi powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki, zalicza się zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio ocenę  klasyfikacyjną wyższą od niedostatecznej i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.
 2. Słuchaczowi, który w okresie 3 lat przed podjęciem nauki w szkole zdał egzamin eksternistyczny z programu zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, zalicza się te zajęcia i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie.
 3. W przypadku zwolnienia, o którym mowa w ust. 2, w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony z obowiązku uczęszczania na zajęcia” oraz podstawę prawną zwolnienia. Zwolnienie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskana w wyniku egzaminu eksternistycznego.
 4. Słuchacze którzy w trakcie cyklu nauczania przechodzą z innej szkoły do Liceum zobligowani są do wyrównania różnic w przedmiotach i wymiarach godzin na drodze egzaminów klasyfikacyjnych.

 

ROZDZIAŁ XI

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWO-GOSPODARCZA

 

 • 48.
 1. Działalność Liceum finansowana jest z następujących źródeł:
 • wpłat czesnego.
 • darowizn i odpisów podatkowych przekazywanych przez organizację ,stowarzyszenia, fundacje, podmioty gospodarcze i osoby prywatne.
 • dotacji budżetowych.
 1. Decyzję w sprawie przyjęcia darowizny podejmuje osoba prowadząca w porozumieniu z dyrektorem.
 • 49.

Podstawę gospodarki finansowej Liceum stanowi roczny plan rzeczowo-finansowy zatwierdzony przez dyrektora i osobę prowadzącą.

 

 

ROZDZIAŁ XII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 50.

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Liceum określają odrębne przepisy.

 

 • 51.
 1. Osoba prowadząca Liceum może zlikwidować Liceum z końcem roku szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca Liceum jest zobowiązana co najmniej sześć miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić słuchaczy oraz jednostkę samorządu terytorialnego dokonującą wpisu do ewidencji i prowadzącą ewidencję szkół i placówek niepublicznych.
 2. Dokumentacje przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkolą w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia likwidacji. .W wyniku zakończenia likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.
 • 52.

Rozwiązanie oddziału (roku, kierunku) następuje po zaniechaniu uiszczania czesnego przez okres powyżej 30 dni od wyznaczonej daty przez 50% stanu słuchaczy semestru (roku, kierunku).

 

 • 53.

Statut Liceum jest udostępniony całej społeczności szkolnej.

 

 • 54.

Liceum będzie prowadzić i przechowywać dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 • 55.
 1. Na wniosek rady pedagogicznej lub z własnej inicjatywy osoba prowadząca Liceum dokonuje zmian w statucie Liceum.
 2. Osoba prowadząca Liceum dokonuje zmian i uzupełnień statutu również na podstawie nowelizacji obowiązującego prawa.
 3. Osoba prowadząca Liceum zobowiązana jest o wszelkich zmianach w statucie powiadomić organ prowadzący ewidencję szkół i placówek niepublicznych oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 

 • 56.

Liceum ma prawo do używania pieczęci podłużnej z nazwą Liceum oraz okrągłej urzędowej pieczęci z orłem.

 

 • 57.

Statut wchodzi w życie z dniem 15.07.2015

 

 

 

Olsztyn, dn. 15.07.2015 r.